PRIVACYVERKLARING
WIMAHA C.V.
KON. WILHELMINAPLEIN 856
1062 KS AMSTERDAM
NEDERLAND

www.hureninsilva.nl
info@wonam.nl

1. ALGEMEEN
A. Privacy
i. WIMAHA C.V. (KvK 71240985), neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is WIMAHA C.V. in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. Geslacht
iii. Adresgegevens
iv. E-mail
v. Telefoon
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
ix. IP-adres
x. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. WIMAHA C.V. kan niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@wonam.nl. Wij zullen deze informatie dan
onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. WIMAHA C.V. verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U de mogelijkheid te geven om u in te schrijven voor een woning in Zandkasteel
Amsterdam;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Bewaartermijnen
i. WIMAHA C.V. zal uw persoonsgegevens niet langer
bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@wonam.nl.

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. Cookies
i. WIMAHA C.V. maakt gebruik van cookies. Er bestaan
verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van WIMAHA C.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@wonam.nl
iii. WIMAHA C.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Ter bescherming van uw privacy verzoekt WIMAHA C.V. u
om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te
maken.
iv. WIMAHA C.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt WIMAHA C.V. u graag om deze in onderling overleg uit
de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@wonam.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt WIMAHA C.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw
persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet
zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server
zichtbaar zullen zijn.
ii. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.
B. Wij nemen beveiliging serieus
i. WIMAHA C.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg
serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@wonam.nl.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
A. Wijzigingen
i. Aangezien WIMAHA C.V. haar eigen beleid steeds opnieuw
zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen
worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij
wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via
onderstaand versienummer.
B. Versie
i. De huidige versie is 20230117

11. VRAGEN
A. Contactpersoon
i. WIMAHA C.V. heeft WIMAHA C.V. aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar
aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@wonam.nl